Goals for Grade 6


Grading Criteria for English summarized from Lgr 11

Mathematics

In the autumn the students will study Algebra, Coordinates and Geometry.
The first assesment  for Algebra will be on week 39. 

 • tolkar och skriver språkliga uttryck med symboler
  t.ex. två mindre än x skrivs x 2, dubbelt så mycket
  som x skrivs 2 · x, 2 x
 • konstruerar egna mönster i talföljer och geometriska
  mönster
 • beskriver mönster i talföljder och geometriska
  mönster generellt med ord, bild eller symboler
 • beräknar värdet av ett enkelt uttryck t.ex. värdet av
  a + 7 då a = 6 eller a = 9
 • beskriver enkla uttryck t.ex. omkretsen av en kvadrat
  med sidan x t.ex. x + x + x + x ; 4 ∙ x ; 4 x
 • använder olika informella metoder för att lösa enkla
  ekvationer t.ex. ”övertäckning”
 • redovisar sina tankar om obekanta tal, mönster
  i talföljder och geometriska mönster, algebraiska
 • uttryck och ekvationer med olika uttrycksformer
  t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och
  växlar mellan dessa
 • ställer frågor, framför och bemöter matematiska
  resonemang i Algebra
Gammalt från vt16 och bakåt

Goals for Chemistry (Kemiförsök)


Kemiförsök - pedagogisk planering


Syfte från Lgr11
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 •  genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 •  använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människaCentralt innehåll i årskurs 4–6

Temat fokuserar på följande moment i kursplanerna:

 Kemin i naturen

 Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 Kemin i vardagen och samhället

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor

 Syn på världen. Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar.


 Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar. Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Tolkade och konkretiserade mål
Du ska kunna observera, känna igen och beskriva egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt hos fem fasta ämnen.


 kunna söka orsak och beskriva verkan och använda enkla försöksinstrument


 kunna planera, genomföra och dra slutsatser av experiment samt redovisa dina resultat. använda dina kunskaper i diskussioner kring hur olika kemiska ämnen används i samhället och vår omvärld


 använda dina kunskaper i diskussioner säkerhet och hänsyn till miljön i hanteringen av kemiska ämnen ge exempel på hur och till vad vi använder kemiska ämnen i hemmetGoals for Physics
Teaching in physics should essentially give pupils the opportunities to develop their ability to:
• use knowledge of physics to examine information, communicate and take a view on questions concerning energy, technology, the environment and society,
• carry out systematic studies in physics, and
• use concepts of physics, its models and theories to describe and explain physics relationships in nature and society.
Core Content
  The planets of the solar system and their motion in relation to each other.
How day, night, months, years and seasons can be explained.
• Man in space and the use of satellites.
Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Materials and substances in our surroundings
  • • Various forms of water: solids, liquids and gases.
   Transition between the forms: evaporation, boiling, condensation, melting and solidification.