lördag 17 oktober 2015

Kemi försök


 Information till vårdnadshavare
Ert barn arbetar denna termin med ett NTA-tema som heter ”Kemiförsök”. Temat är ett av nitton olika naturvetenskapliga teman inom skolutvecklingsprogrammet NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla – som drivs av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med över 100 kommuner i Sverige. Stockholms stad har deltagit i samarbetet kring NTA sedan 2001 och nu arbetar över 17000 elever på drygt 100 skolor i Stockholms stad med NTA.
Läs mer om NTA Stockholm på nta.stockholm.se
Vill du läsa mer om hur NTA är organiserat i Sverige? Gå in på ntaskolutveckling.se
Kemiförsök ger en första inblick i kemiämnet genom att lära sig en rad metoder för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera sina resultat. Till att börja med undersöker eleverna och samlar på sig kunskaper om fem ämnen – eleverna vet inte vilka ämnena är. Efter att ha observerat de okända ämnena med sina sinnen (dock inte smaken) blandar de dem med olika vätskor. Eleverna förutsäger vad de tror kommer att hända, prövar och drar slutsatser.
I tema ”Kemiförsök” arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll:
Kemi
Syfte
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:
o använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
o genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
o använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 4–6
 Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaper, utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.


Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.