måndag 4 maj 2015


NTA:  Planeering

 :Rörelse och konstruktion
Under hösten kommer vi att arbeta med NTA-temat Rörelse och konstruktion.
Ämne: I detta arbete får du möjlighet att utveckla förmågor inom både fysik- och teknikämnena.
2015 Du kommer att konstruera fordon, rita samt bygga efter en ritning eller andra krav. Dessutom kommer du att undersöka hur last och olika krafter påverkar fordonet.
https://www.youtube.com/watch?v=TNdDeLKSftE
Utdrag ur Lgr 11
Förmågor att utveckla:
Fysik:
·         använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
·         genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
·         använda fysikens begrepp, modeller och
·         teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Teknik:
·         identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
·         identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och
·         utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
·         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
·         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Mål
·         Du kan konstruera ett fordon utifrån egna idéer, en ritning eller andra givna krav.
·         Du kan identifiera och beskriva olika krafter (t.ex. friktion, luftmotstånd och gravitation) och förklara hur de påverkar ditt fordon.
·         Du vet att energi måste tillföras för att ett fordon ska röra på sig och kunna ge exempel på hur detta kan ske.
·         Du kan tillämpa stegen i en konstruktionsprocess och visar det genom att planera, konstruera, prova, analysera och utvärdera ditt fordons rörelse för att se hur det kan utvecklas och
·         arbetar sedan vidare för att hitta bättre lösningar för att ditt fordon ska uppfylla kraven. Du kan utföra undersökningar och dokumentera dina resultat för att kunna dra slutsatser, samtala och diskutera om olika fordonskonstruktioner.
·         Du kan diskutera och berätta om uppfinnare och olika tekniska uppfinningar som haft betydelse för människans sätt att transportera sig.
Arbetssätt
Du kommer att arbeta tillsammans med en eller ett par kamrater med olika uppdrag. Du lyssnar, läser instruktioner och följer en arbetsbeskrivning. Du dokumenterar ditt arbete och deltar i gemensamma diskussioner. Vi kommer att läsa faktatexter samt ha genomgångar, diskussioner och sammanfattningar under hela vårt arbete
Bedömning
Du kommer att bedömas hur väl du når de konkretiserade målen. Detta kommer att ske under hela arbetets gång och dina förmågor visar du vid både muntliga och skriftliga aktiviteter och moment. I slutet av arbetsområdet kommer du att få konstruera ett fordon med givna egenskaper och funktioner och även skriva ett avslutande prov.